LOG manager

Stali sme sa certifikovaným partnerom LOGmanager-a. Naša úroveň partnerstva sa zvýšila, vďaka čomu sme sa stali certifikovaným partnerom.

LOG manager

Naša úroveň partnerstva sa po splnení akreditačných podmienok zvýšila, vďaka čomu sa spoločnosť MICROCOMP Computer-systém s.r.o. stala oficiálne certifikovaným partnerom kľúčového komponentu pri riešení security, konkrétne riešenia LOGmanager.

Je riešenie, vďaka ktorému je centralizovaná správa logov oveľa prehľadnejšia a jednoduchšia. Konkrétne ide o jeden z kľúčových komponentov pri riešení security u zákazníka, resp. u klienta či v organizácií. Je založený na výkonnej databáze s veľmi veľkou kapacitou, rýchlym vyhľadávaním v dátach a dokáže okamžite vizualizovať vyžiadané dáta v reálnom čase. Taktiež vďaka LOGmanager-ovi je možné identifikovať neštandardné vzorce správania sa. Napríklad činnosti v neštandardnom čase či činnosť z neštandardnej IP adresy. Taktiež funguje ako pomocník vo vytváraní analýz, čo vyplýva z jeho podstaty, ktorou je zber dát (logov). Súčasťou riešenie LOGmanager je podpora vo vytváraní súladu s požiadavkami zákonných noriem a jeho správna implementácia môže dopomôcť organizácii zaistiť zhodu s STN/ISO 27001:2013 o obstarávaní auditných záznamov, plniť požiadavky GDPR či byť v súlade so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti.

LOGmanager ako taký, je veľmi prínosný pre celú IT sféru. V skratke na jednej strane zhromažďuje prevádzkové dáta zo všetkých dôležitých systémov, čo dopomáha už k spomínanému vyhodnoteniu prípadných porúch, získaniu informácií o prevádzkových stavoch už za pár sekúnd, čím odbremeňuje dlhé ručné vyhľadávanie v distribuovaných zdrojoch.

Medzi jeho kľúčové vlastností zaraďujeme:

  • Centrálne úložisko logov, udalostí a strojových dát organizácie
  • Zjednotenie formátu zdrojových logov do zrozumiteľnej formy
  • Spracovanie a vizualizácia prijatých dát v reálnom čase
  • Rýchle prehľadávanie dát bez nutnej znalosti SQL jazyka
  • SIEM funkcie. Alerty na základe podmienok s limitmi a koreláciami
  • Unikátne grafické konfiguračné a programovacie rozhranie
  • Radikálna jednoduchosť a užívateľská prívetivosť
  • Ľahké vytváranie reportov a auditných správ za behu
  • Umožňuje ľahšie splnenie požiadaviek na zhodu s reguláciami GDPR , so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a nadväzujúcej vyhlášky STN/ISO 27001:2013 pre obstarávanie auditných záznamov, PCI DSS 3.2

Potrebujete centralizovať ukladanie logov? Potrebujete ich v reálnom čase konsolidovať a interpretovať, prípadne hľadať nad nimi súvislosti a detegovať anomálie? Pomôžeme Vám s návrhom a implementáciou optimálneho riešenia, tak aby okrem zákonných požiadaviek bolo riešenie optimálne aj z pohľadu licenčných a prevádzkových nákladov. Neváhajte nás kontaktovať.

Internet Explorer

GOLD PARTNER