Cieľom projektu ES MZVEZ SR bolo vytvorenie informačného systému poskytujúceho služby občanom nachádzajúcich sa v zahraničí a podnikateľom, ktorí majú v úmysle v zahraničí podnikať. Nasadenie informačného systému prinieslo zefektívnenie poskytovaných služieb a zvýšenie komfortu občanov a podnikateľov pri komunikácii so zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí. Systém zohral dôležitú úlohu aj v rámci repatriácie občanov vracajúcich sa do SR počas pandémie COVID-19.

Projekt sme odštartovali v máji 2014 a úspešne odovzdali do prevádzky v novembri 2015.

Zadávateľ: MZVEZ SR – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 1. Zadanie a jeho výzvy

  Služby ministerstva poskytované občanom a podnikateľom boli čiastočne podporované izolovanými systémami a aplikáciami, ktoré z historického hľadiska vznikali postupne a boli upravované podľa aktuálnych potrieb a možností. Ministerstvo preto potrebovalo vytvoriť nový systém, ktorým tieto aplikácie doplní a nahradí, a tak zvýši efektivitu poskytovaných služieb a s tým súvisiacu spokojnosť občanov a podnikateľov pri riešení ich životných situácií v zahraničí. Systém má umožniť elektronickou cestou požiadať o poskytnutie príslušnej služby a v prípade potreby osobnej návštevy umožniť rezerváciu termínu na konkrétnom konzulárnom pracovisku, a aj rezerváciu termínu návštevy na vybavovanie agendy, pri ktorej ešte k elektronizácii nedošlo.

  Ako súčasť riešenia má byť vytvorená aj mobilná aplikácia Svetobežka dostupná pre platformy iOS a Android. Všetky elektronické služby majú byť dostupné cez subportál elektronických služieb MZVEZ, ako aj cez portál slovensko.sk.

 2. Postup

  Systém je postavený modulárnym spôsobom na platforme x86 s použitím OS Linux aj Windows. Databáza je Oracle DB EE s RAC, IP používa Biztalk. Moduly agend, ktorých vykonávanie je naviazané na tretie strany, sú na tieto tretie strany integrované – externými integračnými partnermi sú MV SR, GP SR, ŠÚ SR a samozrejme NASES. Interne je ES MZVEZ SR integrovaný na systém IS Doklady.

  Riešenie je založené na modulárnej architektúre. Najvyužívanejšie moduly sú:

  • CMS a portál
  • Registrácia pred cestou do zahraničia
  • Integračná platforma
  • Moduly dokladovej agendy
  • Modul pre vydávanie výpisu z registra trestov v zahraničí
  • Moduly matričnej agendy
  • Rezervácia termínu návštevy pre rôzne agendy
 3. Výsledok - prínosy nového riešenia

  Nami vyvinutý informačný systém priniesol občanom pracujúcim a trvalo žijúcim v zahraničí 23 elektronických formulárov na podporu agend z oblasti dokladovej, matričnej, štátno-občianskej, podnikateľskej a pomoci občanom v núdzi.

  Najviac propagovanou službou ES MZVEZ SR je Registrácia pred cestou do zahraničia, ktorá dáva MZVEZ SR nástroj na poskytovanie pomoci občanom, ktorí sa v zahraničí dostanú do situácie, keď potrebujú požiadať o konzulárnu pomoc.

  Prehľad o občanoch nachádzajúcich sa v krízových oblastiach a možnosť rýchlejšej reakcie MZVEZ SR, ak sa títo občania ocitnú v núdzi.

  Väčšie pohodlie občanov a podnikateľov pri vybavovaní ich životných situácií v zahraničí.

  Efektívna a bezpečná výmena dát s integračnými partnermi.

  Viac ako 30 000 vybavených podaní ročne.

  V post-implementačnej fáze projektu ES MZVEZ SR je poskytovaná podpora hotline 24/7/365, rozvoj zohľadňujúci potreby zákazníka a legislatívne zmeny.

  Dodané služby

Pomôžeme uskutočniť vaše vízie aj vám

Napíšte nám

Prečítajte si ďalšie prípadové štúdie

MÚSES - riešenie krajinno-ekologických princípov krajiny

MÚSES

MÚSES - riešenie krajinno-ekologických princípov krajiny

IS Doklady – informačný systém na vydávanie osobných dokladov

IS Doklady

IS Doklady – informačný systém na vydávanie osobných dokladov

NVIS – národný vízový informačný systém

NVIS

NVIS – národný vízový informačný systém