Cieľom elektronizácie služieb Štatistického úradu SR bolo umožniť občanom jednoduchý a prehľadný prístup k štatistickým informáciám a zjednodušiť úkony súvisiace s poskytovaním zdrojových údajov v roli respondenta. Hlavnou požiadavkou zadávateľa bolo zefektívnenie výkonu agend s využitím možností informačných technológií, vrátane elektronizácie niektorých úkonov.

Projekt sme odštartovali v roku 2010 a úspešne dokončili v roku 2013. Odvtedy zabezpečujeme podporu systému.

Zadávateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR)

 1. Zadanie a jeho výzvy

  ŠÚ SR používal morálne zastarané informačné systémy pochádzajúce z 90. rokov, ktoré nezodpovedali aktuálnym trendom a potrebám v oblasti agend štátnej štatistiky. Dovtedy využívané informačné systémy obsahovali jednoúčelovo prepojené samostatné aplikácie s duplicitnými funkcionalitami, ktoré boli riešené pre každý IS iným spôsobom. Tieto aplikácie poskytovali nízku mieru flexibility a škálovateľnosti, a teda nevedeli rýchle a efektívne reagovať na zmeny a nové požiadavky užívateľov. V oblasti poskytovania štatistických informácií bola hlavným problémom nízka pridaná hodnota pre používateľa štatistických dát a potreba ich manuálneho spracovania na štatistické informácie. Pre podnikateľskú sféru zas bolo veľkou záťažou pravidelné manuálne, a mnohokrát aj opakované vykazovania štatistických dát. Tieto problémy mal vyriešiť nový informačný systém IŠIS, ktorý očakával konsolidáciu a zjednocovanie postupov a spracovateľských reťazcov, normovanie a unifikáciu dát a ich tokov. Bola požadovaná unifikácia štatistických formulárov pre zber dát od spravodajských jednotiek a automatizované spracovanie dát.

 2. Postup

  S ohľadom na potrebu flexibility a škálovateľnosti bol informačný systém vybudovaný podľa princípov SOA. Zavedený a implementovaný bol metadátovo riadený proces od definície zisťovania až po samotné zverejňovanie údajov. Tento proces zabezpečuje konzistentnosť pri zbere, spracovávaní a zverejňovaní údajov. Bola vybudovaná jednotná centrálna databáza. Na podporu konsolidácie údajov boli zverejnené služby na referenčné a základné číselníky v gescii Štatistického úradu SR.

  Riešenie pozostáva z nasledovných základných modulov:

  • Metis – metainformačný systém slúžiaci na kompletný manažment štatistických metaúdajov.
  • Príprava – modul určený na samotnú prípravu a definíciu konkrétneho zisťovania.
  • Algoritmy – modul na definovanie kontrol a algoritmov slúžiacich na overenie a validáciu poskytovaných dát.
  • Regis – modul je určený na vedenie a správu štatistických registrov (register organizácií, register zahraničného obchodu, register rezidentov, register fariem a ďalších).
  • Zber – komponent slúžiaci na samotný zber údajov od spravodajských jednotiek, prípadne z administratívnych zdrojov (subkomponent KRAZ).
  • BI – IBM COGNOS a TM1 – nástroj biznis inteligencie je určený na prípravu reportov a disemináciu štatistických produktov.
  • Portál – štatistický portál www.statistics.sk je plne integrovaným webovým sídlom slúžiacim na prezentáciu štatistických informácií, disemináciu metadát (číselníkov, hierarchií a pod.) a poskytovanie dát štatistického registra.
  • Modul podaní – modul slúžiaci na komunikáciu so spravodajskými jednotkami a správu úloh týkajúcich sa poskytovania elektronických služieb ŠÚ SR.
 3. Výsledok – prínosy nového riešenia

  Nami implementovaný informačný systém IŠIS zaviedol možnosť plne elektronizovaného zberu štatistických údajov. Systém je využívaný pre celú oblasť podnikových štatistík, kde sa ročne uskutočňuje cez 200 zisťovaní s rôznou periodicitou a zapojením viac ako štvrť milióna spravodajských jednotiek. Elektronický zber zredukoval náklady a ušetril čas ako na strane ŠÚ SR tak aj na strane podnikateľov.

  Všeobecné prínosy na strane ŠÚ SR:

  • Všetky spracovania a tvorba špecializovaných analýz, ktoré prebiehali na lokálnych PC, prebiehajú v centrálnej databáze nad aktuálnymi dátami.
  • Obsah centrálnej databázy poskytuje vždy aktuálny stav údajov na všetkých úrovniach spracovania, tak lokálnym, ako aj vzdialeným užívateľom.
  • Pri spracovaniach dát sú využité najmodernejšie nástroje BI.
  • Systém je ľahko prispôsobiteľný na zmeny v metodikách spracovania, čím sa ušetrili náklady predtým potrebné na preprogramovanie systému.
  • Časové rady a verzie údajov sú udržiavané transparentne.
  • Nové technológie zabezpečujú vysokú bezpečnosť pri ochrane pred neoprávneným prístupom a zároveň vysokú dostupnosť a priepustnosť systému pre oprávnených užívateľov.
  • Hromadná výmena údajov prebieha na základe štandardov SDMX a EDI.
  • Architektúra SOA umožňuje využitie nových modulov poskytovaných medzinárodnými organizáciami.

  Viac ako 1 600 zisťovaní so zapojením vyše 250 000 spravodajských jednotiek

  Úspora času a nákladov na strane ŠÚ SR aj spravodajských jednotiek

  Kvalitné pro-zákaznícky orientované elektronické služby

  Jednotný a koncepčný pohľad na štatistické údaje a ich metadáta

  V post-implementačnej fáze projektu je poskytovaná podpora hotline. Systém je priebežne podporovaný a rozvíjaný s ohľadom na potreby zákazníka a legislatívne zmeny.

  Dodané služby

Pomôžeme uskutočniť vaše vízie aj vám

Napíšte nám

Prečítajte si ďalšie prípadové štúdie

MÚSES - riešenie krajinno-ekologických princípov krajiny

MÚSES

MÚSES - riešenie krajinno-ekologických princípov krajiny

ES MZVEZ SR – pomoc občanom a podnikateľom v zahraničí

ES MZVEZ SR

ES MZVEZ SR – pomoc občanom a podnikateľom v zahraničí

IS Doklady – informačný systém na vydávanie osobných dokladov

IS Doklady

IS Doklady – informačný systém na vydávanie osobných dokladov