Cieľom projektu bolo vybudovanie volebného systému, ktorý umožní v čo najväčšej možnej miere elektronizovať prípravu volieb a tým zefektívniť všetky súvisiace procesy od sčítania výsledkov až po ich prezentáciu. Dôraz bol kladený na zabezpečenie potrebnej priepustnosti a taktiež odolnosti systému proti možným kybernetickým útokom, ktoré sú v čase volieb bežné.

Projekt sme odštartovali v roku 2010 a úspešne dokončili v roku 2013. Odvtedy zabezpečujeme podporu systému.

Zadávateľ:Štatistický úrad Slovenskej republiky

 1. Zadanie a jeho výzvy

  Podľa zákona zaisťuje Štatistický úrad Slovenskej republiky podporu pre všetky druhy volieb a referend. Taktiež zastrešuje sčítanie volebných výsledkov, ktoré bolo až doposiaľ robené čisto manuálne. Výsledné dáta z jednotlivých okrskov sa odovzdávali na dátových nosičoch, z ktorých boli následne prenášané do centrálnej databázy na ďalšie spracovanie a zverejňovanie.

  Informačné systémy pre spracovanie jednotlivých volieb a referend boli postavené na databázovom systéme Oracle. Spracovanie bolo zabezpečené v prostredí vzájomne prepojených lokálnych sietí ŠÚ SR, INFOSTAT a sumarizačných útvarov obvodov. Tie vytvárali rozľahlú privátnu elektronickú sieť vytvorenú účelovo pre spracovanie výsledkov volieb.

  Voľby a referendá sa konajú s rôznou periodicitou. S prípravou sa zvyklo začať pol roka pred termínom konania volieb, v prípade referenda okamžite po jeho vyhlásení, teda 90 dní pred jeho uskutočnením. S ohľadom na technicko-technologické a legislatívne zmeny bola spravidla realizovaná inovácia alebo aj komplexná obnova celého informačného systému, ktorý bol tvorený subsystémami pre nasledovné položky:

  • voľby do NR SR;
  • voľby do EP;
  • voľba prezidenta;
  • voľby do orgánov samosprávy obcí (OSO);
  • voľby do orgánov samosprávnych krajov (OSK);
  • referendum.
 2. Postup

  V rámci úvodných fáz projektu bol navrhnutý IVIS, ktorý by zabezpečoval realizáciu všetkých typov volieb a referend od prípravnej fázy, cez spracovanie až po výstupy na prezentáciu výsledkov. Architektúra riešenia bola navrhnutá robustne, aby vedela čeliť možným hrozbám počas trvania volieb. Samozrejmosťou je redundancia na všetkých vrstvách systému, ktorý podporuje niekoľko kanálov na prijímanie zápisníc a viacnásobnou kontrolou zabezpečuje integritu, dôvernosť a autenticitu údajov.

  Uvedené riešenie tak urýchľuje spracovanie s možnosťou on-line prijímania zápisníc a ich vizuálneho porovnania s doručenou verziou. Zabezpečenie online kontroly logického charakteru pri posielaní elektronickej podoby zápisníc do centrálnej databázy pomáha rýchlejšie prezentovať priebežné výsledky na rôznych stupňoch spracovania.

  Okrem integrácie na IŠIS (integrovaný štatistický informačný systém) má IVIS má poskytovať nasledovné služby:

  • Automatické centrálne spracovanie dát zo zápisníc pomocou webovej služby na:
   • prijatie výsledkov hlasovania;
   • kontrolu údajov zápisnice;
   • archiváciu údajov zápisnice.
  • Podporu procesov pre všetky typy volieb:
   • voľba prezidenta Slovenskej republiky;
   • parlamentné voľby;
   • voľby do orgánov samosprávnych krajov;
   • voľby do orgánov samosprávy obcí;
   • voľby do Európskeho parlamentu;
   • referendá.
 3. Výsledok – prínosy nového riešenia

  IVIS pomáha pri spracovaní všetkých volieb už od roku 2014. Od svojho nasadenia poskytuje podporu pracovníkom ŠÚ SR, externým spolupracovníkom a aj ďalším osobám, ktoré sú zainteresované do prípravy volieb a do zberu a vyhodnocovania výsledkov, ako sú napríklad volebné komisie všetkých úrovní, zástupcovia samospráv alebo aj členovia odborných útvarov, ktoré vznikajú na podporu priebehu prípravy a spracovania volieb.

  Občania Slovenskej republiky tak majú vďaka nami dodanému systému možnosť vidieť spracovanie výsledkov online.

  Skrátenie času prípravy volieb

  Zníženie celkových nákladov na voľby

  Presné, rýchle a dostupné údaje už počas priebehu volieb pre všetkých občanov

  V post-implementačnej fáze projektu je poskytovaná podpora hotline, údržba a rozvoj systému zohľadňujúci potreby zákazníka a legislatívne zmeny.

  Dodané služby

Pomôžeme uskutočniť vaše vízie aj vám

Napíšte nám

Prečítajte si ďalšie prípadové štúdie

MÚSES - riešenie krajinno-ekologických princípov krajiny

MÚSES

MÚSES - riešenie krajinno-ekologických princípov krajiny

ES MZVEZ SR – pomoc občanom a podnikateľom v zahraničí

ES MZVEZ SR

ES MZVEZ SR – pomoc občanom a podnikateľom v zahraničí

IS Doklady – informačný systém na vydávanie osobných dokladov

IS Doklady

IS Doklady – informačný systém na vydávanie osobných dokladov