Cieľom projektu MÚSES je zlepšiť stav ochrany druhov a biotopov a posilniť biodiverzitu, najmä v rámci sústavy Natura 2000. Nasadenie informačného systému prinieslo spracovateľom MÚSES pohodlný prístup k potrebným analytickým dátam a úsporu času pri tvorbe dokumentov, pričom sa zvýšila kvalita štandardizácie a odstránila nekompatibilita spracovania dokumentácií pre jednotlivé územia.

Projekt sme odštartovali v decembri 2019 a úspešne ukončili v novembri 2021.

Zadávateľ: SAŽP - Slovenská agentúra životného prostredia

 1. Zadanie a jeho výzvy

  Navrhovaný informačný systém MÚSES má slúžiť ako silný podporný nástroj, ktorý umožní spracovateľom s potrebnou odbornou spôsobilosťou a so štandardnou znalosťou GIS efektívne tvoriť projekty MÚSES vysokej kvality.

  Pre tento základný účel má systém poskytovať tvorcovi MÚSES prístup k integrovanej informačnej báze MÚSES, tvorenej v rámci projektu, integrujúcej analytické údaje o abiotickom prostredí, biotickom prostredí a socioekonomických javoch ako aj účelové syntézy a interpretácie týchto priestorových údajov potrebné k spracovaniu návrhovej časti MÚSES.

  Využitie tejto informačnej bázy má byť tvorcovi MÚSES sprostredkované prostredníctvom funkcionalít integrovaných v rámci komplexnej GIS-webovej aplikácie doplnenej o analytickú funkcionalitu podporujúcu vypracovanie jednotlivých metodických krokov MÚSES.

  Tvorca MÚSES má môcť prostredníctvom IT systému:

  • Pristupovať k dátam prostredníctvom mapovej aplikácie a využívať analytickú funkcionalitu
  • Tvoriť dokument v interaktívnom nástroji s automatickým generovaním textových tabuľkových a grafických informácií pre príslušnú kapitolu MÚSES
  • Tvoriť mapové prílohy
  • Zdieľať dokumenty a mapy v rôznom štádiu rozpracovanosti
 2. Postup

  Pri riadení projektu boli využité princípy hybridného projektového manažmentu. V rámci nástrojov agilného riadenia bol vysoký dôraz kladený na interaktívnu komunikáciu priamo s budúcimi MÚSES riešiteľmi a používateľmi aplikácie.

  Riešenie je založené na SOA architektúre a dodávke nasledovných modulov:

  • CMS a portál
  • Integračná platforma
  • Univerzálny modul pre správu číselníkov a katalógov
  • Modul podporných funkcií pre generovanie dokumentov MÚSES
  • Modul pre reportovacie funkcie

  Technologický pohľad pre dodané riešenie je nasledovné:

  • Frontend - Angular
  • Backend - SpringBoot
  • DB – Postgres
  • Message System - RabbitMQ
  • Deployment - Kubernetes
 3. Výsledok - prínosy nového riešenia

  Nami vyvinutý informačný systém MÚSES umožňuje užívateľom interaktívnu tvorbu dokumentov a odstraňuje nutnosti opakovane sústreďovať podkladové priestorové informácie z roztrieštených a často nekompatibilných zdrojov.

  Systém výrazne zjednodušuje a skvalitňuje implementáciu ÚSES ako záväzného podkladu do jednotlivých priestorovo plánovacích dokumentácií.

  Ušetrenie času spracovateľom dokumentácií MÚSES

  Odstránenie nekompatibility spracovania dokumentácií

  Sprístupnenie analytických nástrojov pre jednotlivé metodické kroky ÚSES

  Zjednodušenie začlenenia priestorových údajov ÚSES do NIPI a eGovernmentu

  V postimplementačnej fáze projektu MÚSES bude zadávateľom SAŽP vypracovaný územný systém ekologickej stability pre 70 vzorových obcí.

  Dodané služby

Pomôžeme uskutočniť vaše vízie aj vám

Napíšte nám

Prečítajte si ďalšie prípadové štúdie

ES MZVEZ SR – pomoc občanom a podnikateľom v zahraničí

ES MZVEZ SR

ES MZVEZ SR – pomoc občanom a podnikateľom v zahraničí

IS Doklady – informačný systém na vydávanie osobných dokladov

IS Doklady

IS Doklady – informačný systém na vydávanie osobných dokladov

NVIS – národný vízový informačný systém

NVIS

NVIS – národný vízový informačný systém