Cieľom projektu bolo vybudovanie jednotnej a bezpečnej Wi-Fi siete, ktorá študentom a pracovníkom univerzity zabezpečí spoľahlivú konektivitu a prístup k informáciám na ktoromkoľvek mieste univerzity. Spustením do produkčnej prevádzky sa zvýšila dostupnosť internetových služieb a s tým súvisiaca efektivita a spokojnosť študentov a zamestnancov univerzity.

Projekt sme odštartovali v júli 2019 a úspešne ukončili v auguste 2021.

Zadávateľ: UKF – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 1. Zadanie a jeho výzvy

  Na UKF bola WI-FI sieť budovaná postupne a vďaka tomu pozostávala z mnohých komponentov od rôznych výrobcov, ktoré nezabezpečovali jednotnú správu, dostatočnú priepustnosť a ľahkú identifikáciu a riešenie vzniknutých problémov. Vedenie univerzity malo ambíciu tento stav zmeniť, a preto sa rozhodlo vo všetkých budovách univerzity vybudovať vysokorýchlostnú bezdrôtovú sieť postavenú na jednotnej technológii niektorého z osvedčených výrobcov, ktorú by bolo možné centrálne ľahko spravovať.

 2. Postup

  Náročnosť zadania projektu spočívala v tom, že zaťaženosť siete sa v priestore a čase vyvíja nerovnomerne, a preto sa rozhodlo celé riešenie postaviť na technológii ARUBA z portfólia Hewlett – Packard Enterprise. Na začiatku realizácie projektu sme uskutočnili detailné merania, aby sa zistila priepustnosť signálu cez stavebné materiály všetkých 14 budov univerzity. Vďaka špeciálnemu modelovaciemu nástroju potom vznikol trojrozmerný model šírenia signálu a jeho poklesu s prekážkami a rastúcou vzdialenosťou, ktorý umožnil navrhnúť rozmiestnenie jednotlivých access pointov a ostatných prvkov siete tak, aby sa ich signál dostatočne prekrýval a bolo zabezpečené 100% sieťové pokrytie vo všetkých priestoroch univerzity. Výsledky meraní a návrh rozmiestnenia access pointov v areáli univerzity bol konzultovaný s určenými zamestnancami a schválený vedením univerzity. Po jeho finálnom odsúhlasení sa pristúpilo k samotnému budovaniu siete postavenej z viac ako 1000 access pointov takmer 60 switchov a 2 kontrolerov. Z dôvodu finančnej náročnosti bola realizácia rozdelená do troch etáp. V roku 2019 bola počas prvej etapy zrealizovaná sieťová infraštruktúra v budove Študentského domova Zobor a čiastočne v hlavnej budove. V ďalšej etape došlo začiatkom roku 2020 k rozšíreniu siete do budov Filozofickej fakulty a Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva. Projekt bol dokončený v roku 2021, kedy sa dobudovala sieťová infraštruktúra v priestoroch Pedagogickej fakulty, Fakulty stredoeurópskych štúdií, Fakulty prírodných vied, Univerzitnej knižnice a študentských domovov Nitra a Brezový háj.

 3. Výsledok - prínosy nového riešenia

  Po vybudovaní kompletnej WiFi siete majú zamestnanci, študenti a návštevníci UKF v Nitre vo všetkých priestoroch univerzity k dispozícii vysokorýchlostnú WiFi sieť s jednotnou autentifikáciou.

  Cez 1 000 access pointov inštalovaných v 14 budovách

  Vysokorýchlostný internet pre takmer 8 000 študentov a zamestnancov univerzity

  Jednoduchá autentifikácia zariadení v sieti a monitorovanie ich aktivity

  Vďaka centrálnej správe rýchla identifikácia a odstránenie problémov v sieti

  Dodané služby

Pomôžeme uskutočniť vaše vízie aj vám

Napíšte nám

Prečítajte si ďalšie prípadové štúdie

MÚSES - riešenie krajinno-ekologických princípov krajiny

MÚSES

MÚSES - riešenie krajinno-ekologických princípov krajiny

ES MZVEZ SR – pomoc občanom a podnikateľom v zahraničí

ES MZVEZ SR

ES MZVEZ SR – pomoc občanom a podnikateľom v zahraničí

IS Doklady – informačný systém na vydávanie osobných dokladov

IS Doklady

IS Doklady – informačný systém na vydávanie osobných dokladov