Cieľom projektu bolo splniť si povinnosť člena Schengenského priestoru na vybudovanie národného vízového informačného systému a jeho napojenia na centrálny vízový systém Schengenu (CVIS). Nasadenie informačného systému na 68 konzulárnych úradoch SR vo svete poskytlo možnosť získavať a uchovávať biometrické dáta žiadateľov o víza a ich bezpečnú výmenu s Centrálnym vízovým informačným systémom a s informačnými systémami Ministerstva vnútra SR.

Projekt sme odštartovali v januári 2006 a úspešne odovzdali do prevádzky v decembri 2006.

Zadávateľ: MZVEZ SR – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 1. Zadanie a jeho výzvy

  Slovenskej republike, ako členskému štátu Európskej únie a Schengenského priestoru, vznikla povinnosť vybudovať svoj NVIS, ktorý bude v plnom súlade s európskou a národnou legislatívou.

  NVIS má slúžiť na podporu vydávania národných a schengenských víz občanom tretích krajín s vízovou povinnosťou a má poskytovať nasledovné základné funkcie:

  • Príjem dát o žiadateľovi o vízum (vrátane biometrických)
  • Uloženie a zaevidovanie žiadosti
  • Konzultácia k schváleniu žiadosti (VISMail)
  • Schválenie / odmietnutie žiadosti
  • Vytlačenie vízovej nálepky
  • Evidencia vízových nálepiek
  • Komunikácia s CVIS
  • Komunikácia s podpornými aplikáciami (eŽoV pre elektronické podávanie žiadostí o vízum, xŽoV pre prijímanie žiadostí o vízum od externých subjektov)
  • Komunikácia s informačnými systémami tretích strán (oprávnené organizácie na vymáhanie práva)
  • Zastupovanie iných členských krajín pri vydávaní víz
  • Administrácia vízových nálepiek, používateľov a samotného systému
 2. Postup

  NVIS bol naprogramovaný v Jave s viacerými aplikačnými vrstvami. Jeho centrálna časť v súčasnosti pracuje na virtuálnych serveroch na Sun / Solaris platforme a ako databázový server je použitý PostgreSQL. Centrálna časť komunikuje s lokálnymi aplikačnými servermi, umiestnenými na konzulárnych pracoviskách Slovenskej republiky v zahraničí. Tieto lokálne aplikačné servery bežia buď na SUN / Solaris alebo na x86 / CentOS platforme. V obidvoch prípadoch sa na nich prevádzkujú Tomcat aplikačné servery.

  Externá komunikácia NVIS je plne kompatibilná s požiadavkami ICD (Interface Command Document centrálneho VIS-u, dodaný EU-LISA) v jeho aktuálnej verzii. Interný komunikačný mechanizmus používa vlastné, optimalizované webservisy.

  Používateľská vrstva NVIS používa niekoľko menej štandardných vstupno-výstupných periférnych zariadení (tlačiarne, skenery, digitálne fotoaparáty, čítačky dokladov, snímače odtlačkov prstov, podpisové tablety). Komunikácia NVIS s týmito periférnymi zariadeniami je riešená separátnym obslužným modulom, zdieľaným s inými informačnými systémami, prevádzkovanými na zdieľaných koncových pracovných staniciach.

 3. Výsledok - prínosy nového riešenia

  Nami vyvinutým systémom si Slovenská republika splnila svoju zákonnú povinnosť člena Európskej únie a Schengenské priestoru. Dodaný systém plne podporuje svoj pôvodný cieľ, ktorým je napomáhať zlepšeniu vykonávania spoločnej vízovej politiky, konzulárnej spolupráce a konzultácií medzi ústrednými vízovými orgánmi členských štátov, uľahčiť boj proti podvodom, uľahčiť kontroly na vonkajších hraničných priechodoch, ako aj na území členských štátov, umožniť identifikáciu osôb a prispieť k predchádzaniu ohrozeniam vnútornej bezpečnosti členských štátov.

  Zber a ukladanie údajov a výmena informácií s CVIS

  Sprehľadnenie všetkých relevantných informácií žiadateľov o vízum

  Manažment používateľov aj manažment vízových nálepiek

  Možnosť on-line kontroly platnosti schengenských víz na hraničných priechodoch

  Možnosť on-line kontroly identity osôb na hraničných priechodoch

  NVIS je od svojho uvedenia do produkčnej prevádzky priebežne podporovaný a je pravidelne aktualizovaný, aby v čase začatia platnosti príslušných právnych predpisov bol s týmito v plnom súlade.

  Dodané služby

Pomôžeme uskutočniť vaše vízie aj vám

Napíšte nám

Prečítajte si ďalšie prípadové štúdie

MÚSES - riešenie krajinno-ekologických princípov krajiny

MÚSES

MÚSES - riešenie krajinno-ekologických princípov krajiny

ES MZVEZ SR – pomoc občanom a podnikateľom v zahraničí

ES MZVEZ SR

ES MZVEZ SR – pomoc občanom a podnikateľom v zahraničí

IS Doklady – informačný systém na vydávanie osobných dokladov

IS Doklady

IS Doklady – informačný systém na vydávanie osobných dokladov