Potreba vytvorenia RPO vyplynula zo zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Cieľom projektu bolo poskytovať platné údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu všetkých právnických osôb a podnikateľov evidovaných v zdrojových registroch. RPO sa tak mal stať jediným zákonom uznaným zdrojom identifikačných, lokačných a administratívnych údajov s garantovaným obsahom. Systém má integrovať obsah všetkých existujúcich a budúcich zdrojových registrov, v ktorých je právny subjekt, teda právnická osoba a podnikateľ registrovaný do jedného dátovo konzistentného zdroja.

Projekt sme odštartovali v roku 2014 a úspešne sme ho odovzdali v roku 2016. Odvtedy zabezpečujeme podporu systému.

Zadávateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR)

 1. Zadanie a jeho výzvy

  Zadanie bolo vytvoriť jeden register, ktorý bude zbierať a zdieľať informácie o právnických osobách registrovaných v rôznych databázach. Systém mal byť vytvorený tak, aby bol dostatočne flexibilný na zmeny právnych predpisov a umožňoval zahrnúť aj zdrojové registre, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti. Bolo treba zohľadniť fakt, že jednotlivé zdrojové registre nie sú navzájom prepojené a obsahujú údaje o evidovanom subjekte v rôznej kvalite, niektoré z nich dokonca boli a stále sú vedené manuálne (napr. obce, registrujú samostatne hospodáriacich roľníkov). V neposlednom rade bolo tiež treba zabezpečiť aj kvalitu, úplnosť a aktuálnosť dát.

 2. Postup

  Z technologického hľadiska je riešenie Registra právnických osôb postavené na princípe integrácie a vzájomnej interoperability existujúcich a budúcich informačných systémov zdrojových registrov. Vytvorenie RPO si vyžadovalo, aby jeho správca zabezpečil potrebné úpravy právneho rámca a zákonom ho garantoval ako základný register. Okrem zmien upravujúcich „obchodné“ procesy bolo tiež potrebné zabezpečiť sémantickú interoperabilitu medzi jednotlivými zdrojovými informačnými systémami, čo bolo možné iba dôsledným dodržaním platných štandardov pre informačné systémy verejnej správy.

  Riešenie je postavené ako fyzický systém s vlastnou databázou získanou zápisom údajov zo zdrojových registrov, ktoré poskytuje služby overenia výskytu subjektu pre jeho používateľov a ostatné ISVS. V rámci projektu sú vytvorené integračné rozhrania na strane Obchodného registra a registrov Ministerstva vnútra SR. Pre už spomenuté manuálne alebo len čiastočne elektronizované agendy bol v rámci projektu vytvorený generický register RPO. Súčasťou projektu je aj centrálna služba prideľovania IČO, vytvorením ktorej sa eliminovalo dovtedy bežné riziko nepridelenia, resp. časového sklzu pri jeho pridelení.

  Služby nášho riešenia je možné používať prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy aj Integrovaných obslužných miest, ktoré používajú RPO ako jednotný zdroj referenčných elektronických údajov o právnickej osobe a podnikateľovi potrebný pri registrácii subjektu napr. na Daňovom riaditeľstve, Úrade práce a Sociálnej poisťovni.

 3. Výsledok – prínosy nového riešenia

  Nami dodané riešenie poskytuje spoľahlivé údaje o registrovaných ekonomických subjektoch a znamená významný prínos nielen pre inštitúcie verejného a finančného sektoru, ale aj pre podnikateľov. Pozitívne dopady vidno najmä v nasledovných oblastiach:

  • zrýchlenie vydávania IČO;
  • zjednodušenie správy daní a verejných financií;
  • zefektívnenie zákonných odvodov do fondov;
  • zjednodušenie agendy poskytovania úverov a zabezpečenia plnenia záväzkov;
  • elimináciia administratívnej záťaže pri riešení životných situácií právnických osôb a podnikateľov s uplatnením zásady „jedenkrát a dosť“;
  • spracovanie agend vyžadujúcich výstupy zo zdrojových registrov RPO, kde už nie je nutné preberať, kontrolovať a archivovať papierové dokumenty, lebo požadované údaje sú získané priamo z RPO.

  zrýchlenie vydávania IČO

  e-government služba spĺňajúca zásadu „jedenkrát a dosť“

  zníženie administratívnej záťaže právnických osôb a podnikateľov

  zníženie administratívnej záťaže štátu

  Od uvedenia systému do produkčnej prevádzky je systém priebežne podporovaný.

  Dodané služby

Pomôžeme uskutočniť vaše vízie aj vám

Napíšte nám

Prečítajte si ďalšie prípadové štúdie

MÚSES - riešenie krajinno-ekologických princípov krajiny

MÚSES

MÚSES - riešenie krajinno-ekologických princípov krajiny

ES MZVEZ SR – pomoc občanom a podnikateľom v zahraničí

ES MZVEZ SR

ES MZVEZ SR – pomoc občanom a podnikateľom v zahraničí

IS Doklady – informačný systém na vydávanie osobných dokladov

IS Doklady

IS Doklady – informačný systém na vydávanie osobných dokladov