• Naším cieľom je spokojný zákazník
 • Spoľahlivý partner na ceste za úspechom
 • Inovatívne riešenia pre Váš biznis
 • Dodávka IKT a technologickej infraštruktúry pre modernizáciu výskumu a vzdelávania

  Univerzite J. Selyeho v Komárne sme úspešne dodali informačno-komunikačné technológie a technologickú infraštruktúru pre modernizáciu výskumu a vzdelávania. Súčasťou dodávky boli vysokošpecializované vedecko-výskumné zariadenia so zameraním na mapovanie terénu (napr. špecializované drony na mapovanie a záchranné operácie, hyperspektrálna foto a video technika, autonómne roboty, senzory a zobrazovacie zariadenia pre virtuálnu realitu, hardvérové a softvérové vybavenie pre etologický výskum, laboratórna technika, špeciálne softvérové nástroje na podporu rozhodovania, matematické softvéry a IT infraštruktúra dátového centra).

  Modernizácia technickej infraštruktúry Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied

  Zmodernizovali sme technickú infraštruktúru Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied. Súčasťou dodávky boli predovšetkým moderné špecializované vedecko-výskumné zariadenia na skúmanie a spracovanie krajinne ekologických dát (napr. rôzne druhy snímačov a senzorov (širokospektrálne, radiačné, infračervené, teplotné, kombinované, vegetačné, chlorofylové, stomatálne NDVI, PRI a pod.), agroklimatická stanica, registrátory pôdnej vlhkosti, termálne kamery, multiparametrické sondy pre meranie optických a chemických parametrov kvality vôd, čln pre monitoring parametrov vody, laboratórne a softvérové vybavenie a iné).

  Elektronizácia služieb Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

  Spustený bol aj systém elektronických služieb MZVaEZ SR. Prostredníctvom elektronizácie procesov MZVaEZ SR umožnil zvýšiť komfort občanov a podnikateľov pri využívaní služieb poskytovaných MZVaEZ SR na zastupiteľských úradoch v zahraničí, napríklad skrátením času jednotlivých úkonov. Vďaka novému portálu bol zavedený jednotný spôsob prezentácie Slovenska v zahraničí. Integrovaný systém zefektívnil komunikáciu so zastupiteľstvami a orgánmi verejnej moci, zaviedol možnosť rezervácie návštevy na zastupiteľských úradoch a znížil potrebu opakovaných návštev zastupiteľských úradov pri riešení úkonov.

 • Register a identifikátor právnických osôb

  Do ostrej prevádzky bol úspešne uvedený projekt s názvom Register právnických osôb a podnikateľov, ktorý umožňuje zaviesť do praxe základný princíp informatizácie verejnej správy “jedenkrát a dosť”. Údaje o právnických osobách a podnikateľoch sú dostupné ako aktuálne a platné relevantným subjektom verejnej správy prostredníctvom navzájom prepojených informačných systémov. Register prináša zjednodušený a zrýchlený postup pri dožadovaní výpisov a údajov z RPO a pomáha zamedziť duplicitnému dožadovaniu výpisov zo strany verejnej správy. Týmto pozitívne vplýva na znižovanie administratívnej záťaže občanov a podnikateľov a odbúrava byrokraciu v komunikácii s úradmi.

  Elektronizácia služieb mesta Nitra

  V rámci elektronizácie miest a obcí sme pre mesto Nitra implementovali systém elektronických služieb. Elektronizácia procesov znižuje potrebu osobného stretnutia občanov a podnikateľov so zástupcami mesta. Vďaka tomu je možné, aby občania a podnikatelia riešili rôzne životné situácie z pohodlia domova alebo kancelárie. Zefektívnil sa kolobeh dokumentov, čo umožnilo skrátenie lehôt potrebných na vybavovanie požiadaviek. Obmedzila sa aj potreba tlače, čo v konečnom dôsledku neznamená len úsporu financií, ale aj šetrenie životného prostredia. Mesto Nitra sa stalo jedným z prvých miest, ktoré pre svojich občanov sprístupnilo elektronické služby.

  Elektronické služby Štatistického úradu SR

  Pre Štatistický úrad Slovenskej republiky bol realizovaný projekt s názvom "Elektronické služby Štatistického úradu SR". Cieľom projektu bolo umožniť občanovi jednoduchý a prehľadný prístup k štatistickým informáciám a zjednotenie úkonov súvisiacich s poskytovaním štatistických údajov. Zavedením elektronických formulárov došlo k zníženiu administratívnej záťaže a zvýšeniu komfortu právnických osôb a podnikateľov zapojených do štatistických zisťovaní. Prostredníctvom implementovaných procesov sa zvýšila kvalita získavaných dát. Súčasťou projektu bolo aj komplexné riešenie pre voľby a referendá, ktoré umožňuje spracovanie všetkých typov volieb a hlasovaní.

 • Dodávka IKT a technologickej infraštruktúry pre modernizáciu výskumu a vzdelávania

  Univerzite J. Selyeho v Komárne sme úspešne dodali informačno-komunikačné technológie a technologickú infraštruktúru pre modernizáciu výskumu a vzdelávania. Súčasťou dodávky boli vysokošpecializované vedecko-výskumné zariadenia so zameraním na mapovanie terénu (napr. špecializované drony na mapovanie a záchranné operácie, hyperspektrálna foto a video technika, autonómne roboty, senzory a zobrazovacie zariadenia pre virtuálnu realitu, hardvérové a softvérové vybavenie pre etologický výskum, laboratórna technika, špeciálne softvérové nástroje na podporu rozhodovania, matematické softvéry a IT infraštruktúra dátového centra).

 • Modernizácia technickej infraštruktúry Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied

  Zmodernizovali sme technickú infraštruktúru Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied. Súčasťou dodávky boli predovšetkým moderné špecializované vedecko-výskumné zariadenia na skúmanie a spracovanie krajinne ekologických dát (napr. rôzne druhy snímačov a senzorov (širokospektrálne, radiačné, infračervené, teplotné, kombinované, vegetačné, chlorofylové, stomatálne NDVI, PRI a pod.), agroklimatická stanica, registrátory pôdnej vlhkosti, termálne kamery, multiparametrické sondy pre meranie optických a chemických parametrov kvality vôd, čln pre monitoring parametrov vody, laboratórne a softvérové vybavenie a iné).

 • Elektronizácia služieb Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

  Spustený bol aj systém elektronických služieb MZVaEZ SR. Prostredníctvom elektronizácie procesov MZVaEZ SR umožnil zvýšiť komfort občanov a podnikateľov pri využívaní služieb poskytovaných MZVaEZ SR na zastupiteľských úradoch v zahraničí, napríklad skrátením času jednotlivých úkonov. Vďaka novému portálu bol zavedený jednotný spôsob prezentácie Slovenska v zahraničí. Integrovaný systém zefektívnil komunikáciu so zastupiteľstvami a orgánmi verejnej moci, zaviedol možnosť rezervácie návštevy na zastupiteľských úradoch a znížil potrebu opakovaných návštev zastupiteľských úradov pri riešení úkonov.

 • Register a identifikátor právnických osôb

  Do ostrej prevádzky bol úspešne uvedený projekt s názvom Register právnických osôb a podnikateľov, ktorý umožňuje zaviesť do praxe základný princíp informatizácie verejnej správy “jedenkrát a dosť”. Údaje o právnických osobách a podnikateľoch sú dostupné ako aktuálne a platné relevantným subjektom verejnej správy prostredníctvom navzájom prepojených informačných systémov. Register prináša zjednodušený a zrýchlený postup pri dožadovaní výpisov a údajov z RPO a pomáha zamedziť duplicitnému dožadovaniu výpisov zo strany verejnej správy. Týmto pozitívne vplýva na znižovanie administratívnej záťaže občanov a podnikateľov a odbúrava byrokraciu v komunikácii s úradmi.

 • Elektronizácia služieb mesta Nitra

  V rámci elektronizácie miest a obcí sme pre mesto Nitra implementovali systém elektronických služieb. Elektronizácia procesov znižuje potrebu osobného stretnutia občanov a podnikateľov so zástupcami mesta. Vďaka tomu je možné, aby občania a podnikatelia riešili rôzne životné situácie z pohodlia domova alebo kancelárie. Zefektívnil sa kolobeh dokumentov, čo umožnilo skrátenie lehôt potrebných na vybavovanie požiadaviek. Obmedzila sa aj potreba tlače, čo v konečnom dôsledku neznamená len úsporu financií, ale aj šetrenie životného prostredia. Mesto Nitra sa stalo jedným z prvých miest, ktoré pre svojich občanov sprístupnilo elektronické služby.

 • Elektronické služby Štatistického úradu SR

  Pre Štatistický úrad Slovenskej republiky bol realizovaný projekt s názvom "Elektronické služby Štatistického úradu SR". Cieľom projektu bolo umožniť občanovi jednoduchý a prehľadný prístup k štatistickým informáciám a zjednotenie úkonov súvisiacich s poskytovaním štatistických údajov. Zavedením elektronických formulárov došlo k zníženiu administratívnej záťaže a zvýšeniu komfortu právnických osôb a podnikateľov zapojených do štatistických zisťovaní. Prostredníctvom implementovaných procesov sa zvýšila kvalita získavaných dát. Súčasťou projektu bolo aj komplexné riešenie pre voľby a referendá, ktoré umožňuje spracovanie všetkých typov volieb a hlasovaní.