O spoločnosti

Manažment kvality

Spokojnosť zákazníka založená na dôvere a dlhodobej spolupráci je pre nás na prvom mieste.

Neustále sa usilujeme zlepšovať kvalitu našich produktov a služieb. Toto by nebolo možné bez vysokých nárokov na riadenie, koordináciu a zlepšovanie podnikových procesov. Na podporu nášho úsilia sme v našej spoločnosti zaviedli:Systém manažérstva kvality
Podľa normy ISO 9001 : 2000 sme boli certifikovaní v roku 2002. Do našej spoločnosti to prinieslo procesný prístup s akcentáciou na trvalé zlepšovanie spokojnosti našich zákazníkov. Tento systém je stále udržiavaný a optimalizovaný. V roku 2008 prebehla recertifikácia podľa aktualizovanej normy ISO 9001 : 2008.Systém environmentálneho manažérstva
Zaujímame sa o to, ako naša podnikateľská činnosť vplýva na životné prostredie a zdravie našich spoluobčanov, a preto bola naša spoločnosť v roku 2014 certifikovaná podľa environmentálnej normy ISO 14001.Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Rovnako dôležité je dodržiavanie zásad o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci našich zamestnancov, ktoré majú dôležitý humánny aspekt prezentujúci kultúrnu a spoločenskú úroveň organizácie. Zavedenie ISO 18001 v roku 2014 si kladie za cieľ riešiť otázky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a vytváraním priaznivých pracovných podmienok.Systém manažérstva informačnej bezpečnosti
Kladieme veľký dôraz na analýzu a riadenie rizík súvisiacich so stratou, poškodením, odcudzením alebo zneužitím dát a informácií, či už v elektronickej alebo tlačenej podobe, ale aj informácií, ktorými disponujú naši zamestnanci. Na predchádzanie týmto rizikám sme sa v roku 2014 certifikovali podľa ISO 27001.Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa pre stupeň „Tajné“
S ohľadom na potrebu oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami a ich vytvárania bol v roku 2008 v našej organizácii zavedený súbor opatrení, na základe ktorého disponujeme Potvrdením Národného bezpečnostného úradu SR o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa pre stupeň utajenia „Tajné“.