O spoločnosti

Politika IMS v spoločnosti MICROCOMP – Computersystém s r. o.

Spoločnosť MICROCOMP – Computersystém s r.o. so sídlom na v Nitre sa rozhodla pre zavedenie integrovaného manažérskeho systému ako jednu z hlavných aktivít na plnenie cieľov rozvoj a rast nielen našej spoločnosti, ale aj našich zamestnancov a spokojnosti našich zákazníkov, nevynímajúc ani predchádzanie negatívnych dopadov na naše životné prostredie.

Hlavnou činnosťou spoločnosti MICROCOMP – Computersystém s r. o. je:

Vývoj, predaj, implementácia, podpora a servis informačných technológií, projektové riadenie, hardvérové, softvérové a komunikačné riešenia.


Politika IMS spoločnosti MICROCOMP – Computersystém s r. o. vychádza z nasledovných princípov:

 • Implementovať integrovaný systém manažérstva v súlade s STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016, STN OHSAS 18001:2009, STN ISO/IEC 27001:2014.
 • Využívanie a zlepšovanie IMS pri poskytovaní služieb vo vzťahu k hlavnej činnosti spoločnosti so zameraním na potreby zákazníkov, ochrany životného prostredia, ochrany zdravia pri práci zamestnancov a informačnej bezpečnosti.
 • Zvyšovanie spokojnosti zákazníkov realizáciou plnenia ich požiadaviek v nadväznosti na stanovené ciele spoločnosti.
 • Dosahovanie vyššej kompetentnosti a profesionality svojich zamestnancov, stanovením vhodných cieľov pre ich vzdelávanie a osobnostný rast.
 • Pravidelné monitorovanie bezpečnosti informačných systémov a aktív spoločnosti s cieľom predchádzať možným rizikám alebo ich úplne eliminovať.

V systéme manažérstva kvality:

 • Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.
 • Zlepšovanie procesov na dosiahnutie cieľov a rozvoj spoločnosti.

V systéme environmentálneho manažérstva:

 • Zaväzuje sa plánovať, riadiť všetky svoje vstupy a výstupy, pracovať na trvalom zlepšovaní daných aspektov s ohľadom na zabezpečenie ochrany životného prostredia, dodržiavaním záväzných požiadaviek, minimalizovaním a prevenciou negatívnych vplyvov na životné prostredie znižovaním produkcie odpadov, ich následným triedením a recykláciou, šetrením energie a surovín.

V systéme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

 • Zabezpečenie vhodných podmienok pre prácu, predchádzanie úrazovosti na pracovisku dostatočným vybavením a jeho následným pravidelným udržiavaním.
 • Dodržiavanie a plnenie aplikovaných právnych a iných požiadaviek vzťahujúcich sa na oblasť BOZP.
 • Zabezpečiť dostatočné vzdelávanie zamestnancov, s dôrazom kladeným na ich oboznámenie sa s možnými aspektmi, rizikami a hrozbami, a tiež riešenie havarijných situácií.

V systéme manažérstva informačnej bezpečnosti:

 • Dôvernosť, dostupnosť a integritu pre – všetky informácie potrebné na realizáciu aktivít spoločnosti.
 • Súlad s legislatívnymi a zmluvnými požiadavkami, a požiadavkami štandardu ISO 27001.
 • Implementovať primerané a potrebné opatrenia zamerane na efektívnosť riadenia identifikovaných rizík.

Ing. Vojtech Lukács, konateľ V Nitre Marec 2017