O spoločnosti

Politika IMS v spoločnosti MICROCOMP

Spoločnosť MICROCOMP, so sídlom na v Nitre sa rozhodla pre zavedenie integrovaného manažérskeho systému ako jednu z hlavných aktivít na plnenie cieľov, rozvoj a rast nielen našej spoločnosti, ale aj našich zamestnancov a spokojnosti našich zákazníkov, nevynímajúc ani predchádzanie negatívnych dopadov na naše životné prostredie.

Hlavnou činnosťou spoločnosti MICROCOMP, je:

Vývoj, predaj, implementácia, podpora a servis informačných technológií, projektové riadenie, hardvérové, softvérové a komunikačné riešenia.


Politika IMS spoločnosti MICROCOMP, vychádza z nasledovných princípov:

 • Implementovať integrovaný systém manažérstva v súlade s ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2013 a ISO/IEC 20000-1:2011.
 • Využívanie a zlepšovanie IMS pri poskytovaní služieb vo vzťahu k hlavnej činnosti spoločnosti so zameraním na potreby zákazníkov, ochrany životného prostredia, ochrany zdravia pri práci zamestnancov, informačnej bezpečnosti a plnenia nastavenej úrovne poskytovaných služieb.
 • Dosahovanie vyššej kompetentnosti a profesionality svojich zamestnancov, stanovením vhodných cieľov pre ich vzdelávanie a osobnostný rast.
 • Pravidelné monitorovanie plnenia úrovne poskytovaných služieb, bezpečnosti informačných systémov a aktív spoločnosti s cieľom predchádzať možným rizikám alebo ich úplne eliminovať.
 • Zmeny v IMS sú preskúmavané a schvaľované riadeným spôsobom tak, aby sa zabránilo nejasnému definovaniu rozsahu požadovanej zmeny a tým aj možnej straty dostupnosti a kvality poskytovaných služieb.

V systéme manažérstva kvality:

 • Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.
 • Zlepšovanie procesov na dosiahnutie cieľov a rozvoj spoločnosti.

V systéme environmentálneho manažérstva:

 • Zaväzuje sa plánovať, riadiť všetky svoje vstupy a výstupy, pracovať na trvalom zlepšovaní daných aspektov s ohľadom na zabezpečenie ochrany životného prostredia, dodržiavaním záväzných požiadaviek, minimalizovaním a prevenciou negatívnych vplyvov na životné prostredie znižovaním produkcie odpadov, ich následným triedením a recykláciou, šetrením energie a surovín.

V systéme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

 • Zabezpečenie vhodných podmienok pre prácu, predchádzanie úrazovosti na pracovisku dostatočným vybavením a jeho následným pravidelným udržiavaním.
 • Dodržiavanie a plnenie aplikovaných právnych a iných požiadaviek vzťahujúcich sa na oblasť BOZP.
 • Zabezpečiť dostatočné vzdelávanie zamestnancov, s dôrazom kladeným na ich oboznámenie sa s možnými aspektmi, rizikami a hrozbami, a tiež riešenie havarijných situácií.

V systéme manažérstva informačnej bezpečnosti:

 • Dôvernosť, dostupnosť a integritu pre všetky informácie potrebné na realizáciu aktivít spoločnosti.
 • Súlad s legislatívnymi a zmluvnými požiadavkami, a požiadavkami štandardu ISO/IEC 27001.
 • Implementovať primerané a potrebné opatrenia zamerané na efektívnosť riadenia identifikovaných rizík.

V systéme manažérstva služieb:

 • Nasadzovanie nových alebo zmenených služieb musí mať jasné postupy implementácie.
 • Evidencia a informácie o stave a type konfiguračných položiek v rámci poskytovanej služby tvoria srdce systému manažmentu služieb.

Ing. Vojtech Lukács, konateľ V Nitre Marec 2017